Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu mieści się na I piętrze w budynku przy ul. Gorzkowskiej 30.
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się za bramą wjazdową, które nie jest widoczne od strony ulicy. Jest ono dostępne w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego tj. 8.00 – 16.00.
Przed wejściem głównym do budynku jest jeden stopień, natomiast nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich przez co dostanie się do wewnątrz jest utrudnione.
Szerokość drzwi wejściowych do budynku oraz do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wewnątrz budynku nie ma windy, pochylni, platform. Przy schodach wejściowych na I piętro zamontowane są barierki.
Wejście do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu znajduje się po prawej stronie schodów.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego nie ma biura podawczego, a dokumenty kierowane osobiście przez interesantów odbierane są przez pracownika Biura.
Toalety dla interesantów znajdują się na I piętrze w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na początku korytarza, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od strony ul. Gorzkowskiej jak i wewnątrz podwórza znajdują się miejsca parkingowe, natomiast nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do siedziby Delegatury istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij