Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie dodatkowego naboru na stanowisko urzędnika wyborczego

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 20 lipca 2018 r.

W dniu 20 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1349), na podstawie których został poszerzony krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Art. 191c §1 otrzymał brzmienie:
„§1. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.”

W związku ze zmianą Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu ogłasza dodatkowy nabór na urzędnika wyborczego.

Termin składania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego upływa z dniem 3 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu w godzinach urzędowania (od 8:00 do 16:00) lub przesłać pocztą na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.

Zgłoszenia (skan dokumentów) można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: nowy.sacz@kbw.gov.pl, oryginał zaś przesłać pocztą tradycyjną w ślad za korespondencją mailową.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
- kopię świadectwa pracy potwierdzającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach administracji.

Poniżej, jako załącznik, Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych wraz ze wzorami zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych. 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Nowym Sączu

(-) Maria Zięba

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-07-2018 21:41
    Wprowadził:Grażyna Długosz
  • Data modyfikacji:24-07-2018 22:42
    Wprowadził:Grażyna Długosz